Chính sách bảo mật

Về việc sử dụng dịch vụ trên Niftyhomestead và Website: https://niftyhomestead.com

QUY ĐỊNH CHUNG

Giới thiệu chung

Việc Niftyhomestead tiếp cận, thu thập thông tin của Khách Hàng là cơ sở để Niftyhomestead có thể đánh giá tín nhiệm, rủi ro tín dụng và giúp Niftyhomestead có thể liên lạc với Khách Hàng nhằm cung cấp dịch vụ kết nối Khách Hàng và Đối tác cho vay của Niftyhomestead thực hiện giao dịch tài chính (vay và cho vay tiền trực tuyến) qua Dịch Vụ Niftyhomestead.

Niftyhomestead muốn Khách Hàng hiểu rằng bất cứ điều gì Niftyhomestead làm đều nhằm hướng tới lợi ích và bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng. Việc xây dựng chính sách riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách”, hoặc “Chính Sách Riêng Tư”) cũng nhằm để Khách Hàng hiểu rõ loại thông tin liên quan đến Khách Hàng được Niftyhomestead thu thập, mục đích sử dụng thông tin, cách thức quản lý, phân tích, xử lý, chia sẻ, lưu trữ thông tin của Niftyhomestead. Chính sách này cũng chính là lời cam kết bảo mật thông tin của Niftyhomestead đối với Khách Hàng

Thông tin được phép tiếp cận

Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác, thông tin mà Khách Hàng cho phép Niftyhomestead có thể tiếp cận và/hoặc thu thập bao gồm những thông tin sau đây:

 • Họ và tên.
 • Ngày tháng năm sinh.
 • Thông tin giấy CMND, Căn cước công dân, Hộ chiếu.
 • Địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, nguyên quán.
 • Emal, số điện thoại thường xuyên liên lạc.
 • Thông tin người thân, số điện thoại liên hệ, mối quan hệ với Khách Hàng.
 • Thông tin tài khoản ngân hàng.
 • Công việc, nghề nghiệp.
 • Mức lương, thu nhập.
 • Thông tin về thiết bị điện thoại/máy tính truy cập.
 • Camera và microphone.

(Sau đây gọi là “Thông Tin Cá Nhân”).

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Khi truy cập vào Website/Ứng dụng và đồng ý sử dụng các Dịch Vụ của Niftyhomestead, Khách Hàng có đồng ý cung cấp Thông Tin Cá Nhân nêu trên cho Niftyhomestead, và/hoặc cho phép Niftyhomestead được tiếp cận/thu thập các Thông Tin Cá Nhân này. Niftyhomestead cam kết thực hiện các Chính Sách Riêng Tư như sau:

Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng do Niftyhomestead thực hiện nhằm hướng đến các mục đích sau:

 • Xác thực Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng, xử lý yêu cầu của Khách Hàng để chấp thuận và cho phép Khách Hàng được sử dụng Dịch vụ trên Website/Ứng dụng của Niftyhomestead.
 • Có cơ sở để đánh giá tín nhiệm, rủi ro tín dụng của Khách Hàng, trước khi cho phép Khách Hàng sử dụng các Dịch Vụ do Niftyhomestead cung cấp.
 • Cung cấp dịch vụ kết nối giữa Khách Hàng (với tư cách là Bên vay) và Đối tác cho vay của Niftyhomestead (với tư cách là Bên cho vay) thực hiện giao dịch tài chính (vay và cho vay tiền trực tuyến).
 • Tìm kiếm đối tác phát triển mạng lưới kết nối nhằm hỗ trợ Dịch Vụ của Niftyhomestead.
 • Để liên hệ với Khách Hàng khi cần thiết.
 • Để phát triển, cải tiến, nâng cao chất lượng Dịch Vụ và cung cấp cho Khách Hàng các các Chính sách hoặc Dịch Vụ mới.
 • Để thực hiện các nghĩa vụ của Niftyhomestead với Khách Hàng theo các thỏa thuận đã xác lập với Khách Hàng.
 • Để sử dụng Cookies để cải thiện các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh, an toàn và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu Khách Hàng của Niftyhomestead.
 • Để lưu trữ cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích quản lý nội bộ cũng như để phục vụ việc cung cấp cho các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 • Để trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi của Khách Hàng về bất kỳ vấn đề nào mà Khách Hàng gặp phải trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của Niftyhomestead cũng như các dịch vụ khác do Niftyhomestead hoặc đối tác của Niftyhomestead cung cấp.
 • Để làm lớp phòng vệ đầu tiên ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi nhằm lạm dụng việc sử dụng Dịch Vụ của Niftyhomestead để thực hiện các hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho Niftyhomestead, cho những Khách Hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Niftyhomestead cũng như cho xã hội.
 • Để phục vụ cho các quyền và nghĩa vụ của Niftyhomestead theo quy định của pháp luật.

Phạm vi sử dụng thông tin

Sau khi thu thập Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng, Niftyhomestead lưu trữ các thông tin này và cam kết thông tin Khách Hàng chỉ được sử dụng vào các hoạt động phục vụ công việc, bao gồm các hoạt động sau:

 • Cung cấp thông tin cho mạng lưới các thành viên (Khách Hàng, Đối tác cho vay và Đối tác khác) của Niftyhomestead để họ có thể kết nối với nhau và thực hiện các giao dịch thông qua Niftyhomestead.
 • Niftyhomestead sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng để đánh giá, xếp hạng tín nhiệm của Khách Hàng; phân tích thông tin, nắm bắt được nhu cầu, định hướng phát triển và mục tiêu mà Khách Hàng hướng tới. Qua đó, Niftyhomestead cung cấp dịch vụ kết nối phù hợp hơn cho Khách Hàng hoặc đưa ra những ý kiến tư vấn hợp lý cho Khách Hàng trước khi sử dụng Dịch Vụ của Niftyhomestead.
 • Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng được cung cấp cho người quản lý, người lao động của Niftyhomestead để các chủ thể này sẽ thay mặt cho Niftyhomestead nắm bắt chi tiết về thông tin của từng Khách Hàng để có những hỗ trợ cần thiết, hiệu quả, kịp thời khi Khách Hàng có yêu cầu.
 • Niftyhomestead có thể cung cấp thông tin của Khách Hàng cho các đối tác của Niftyhomestead như các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu thị trường, các cố vấn chuyên môn,… Việc cung cấp thông tin này hoàn toàn không vì mục đích thương mại hoặc trục lợi mà nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới hoặc nhằm đánh giá, khảo sát tốt hơn về thị trường để sản phẩm, dịch vụ của Niftyhomestead đáp ứng được nhu cầu của Khách Hàng.
 • Niftyhomestead sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng để cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Khách Hàng có thể lựa chọn không cung cấp một số Thông Tin Cá Nhân của mình trừ thông tin bắt buộc để hồ sơ của Khách Hàng có thể được thực hiện, nhưng khi đó Khách Hàng không thể hưởng được một số tiện ích có liên quan mà Niftyhomestead cung cấp (chăm sóc khách hàng, giới thiệu những dịch vụ mới vv…).

Nếu Khách Hàng lựa chọn không cung cấp cho Niftyhomestead bất kỳ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi yêu cầu đối với Khách Hàng, hoặc nếu Khách Hàng rút lại sự đồng ý của khách hàng, vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ của Niftyhomestead, đối với việc tiếp cận, quản lý, sử dụng bất kỳ Thông Tin Cá Nhân, như được quy định tại Chính Sách Riêng Tư này, Niftyhomestead có quyền ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng: Niftyhomestead sẽ lưu trữ thông tin của Khách Hàng trong suốt quá trình Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ của Niftyhomestead và trong vòng 12 tháng kể từ ngày Khách Hàng không phát sinh giao dịch liên quan đến Dịch Vụ của Niftyhomestead, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam quy định khác.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng

NIFTYHOMESTEAD
Địa chỉ: Lim Tower, 9-11 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 1800733344
Email: contact@Niftyhomestead.com

Đối tượng tiếp cận, quản lý, sử dụng Thông Tin Cá Nhân

Niftyhomestead có quyền cung cấp các Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các đối tượng sau trên nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho những đối tượng này nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Niftyhomestead đối với các Khách Hàng hoặc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Niftyhomestead cam kết sẽ thông báo cho các đối tượng này về nghĩa vụ bảo mật các Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng, bao gồm các đối tượng sau:

 • Người quản lý, người lao động của Niftyhomestead.
 • Các đối tác của Niftyhomestead, bao gồm các bên Niftyhomestead cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định.
 • Bên cung cấp dịch vụ quảng cáo.
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện.
 • Các công ty nghiên cứu thị trường.
 • Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm: các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm.
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm: Cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn.
 • Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Quyền ưu tiên của Khách Hàng đối với Thông Tin Cá Nhân

Khách Hàng được quyền chủ động cập nhật, sửa đổi Thông Tin Cá Nhân của mình thông qua việc thông báo cho Niftyhomestead hoặc Khách Hàng có thể truy cập vào tài khoản Niftyhomestead của mình để điều chỉnh Thông Tin Cá Nhân, và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách liên hệ Niftyhomestead theo thông tin được đề cập tại Mục 4 đã nêu ở trên.

Mặc dù, Khách Hàng đã cho phép Niftyhomestead thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng, Khách Hàng vẫn có quyền yêu cầu Niftyhomestead tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng thu thập, sử dụng tất cả hoặc một số Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng bằng cách liên hệ Niftyhomestead theo thông tin được đề cập tại Mục 4 đã nêu ở trên.

Chủ thể Khách Hàng không phù hợp

Niftyhomestead chỉ cung cấp dịch vụ cho công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, các thông tin Khách Hàng không phải là công dân Việt Nam và/hoặc dưới 18 tuổi sẽ không được xử lý bởi Niftyhomestead hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh bởi Chính sách này. Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc cung cấp các Thông Tin Cá Nhân nêu trên.

Chia sẻ thông tin với những với bên thứ ba

Để sử dụng Dịch Vụ của Niftyhomestead, trong pham vi pháp luật Việt Nam cho phép, Khách Hàng đồng ý rằng:

 • Niftyhomestead phải chia sẻ một số Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng với những Đối tác cho vay của Niftyhomestead và bên thứ 3 (trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ thanh toán không đầy đủ), bao gồm: thông tin liên lạc, ngày đăng ký, số giao dịch thành công trong quá khứ, tình trạng xác minh tài khoản và các thông tin liên quan đến quá trình Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ của Niftyhomestead.
 • Trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ thanh toán không đầy đủ, Niftyhomestead sẽ tiết lộ thông tin cho Đối tác cho vay và bên thứ 3 và công khai thông tin của Khách Hàng về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Khách Hàng đồng ý và cho phép Niftyhomestead chia sẻ hoặc nhận Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng với/từ:

 • Những người cho vay và các tổ chức cho vay khác nhằm cung cấp các nội dung và dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của Khách Hàng hoặc phục vụ cho quá trình xử lý nhu cầu của Khách Hàng phát sinh trên hệ thống của Niftyhomestead; phát hiện và ngăn chặn những hành vi có nguy cơ phạm pháp hoặc trái với các Chính sách của Niftyhomestead.
 • Các bên cung ứng dịch vụ, đồng ý thỏa thuận với Niftyhomestead, ký hợp đồng giấy hoặc hợp đồng điện tử làm dịch vụ với Niftyhomestead trong phạm vi hoạt động của Niftyhomestead (ví dụ: chống gian lận, marketing, công nghệ). Hợp đồng của Niftyhomestead luôn quy định rằng những các bên cung ứng dịch vụ không được sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ.

Trong trường hợp: Niftyhomestead dự kiến sát nhập, hợp nhất, chuyển nhượng một phần hoặc mua lại. Trường hợp đó, Niftyhomestead sẽ yêu cầu pháp nhân mới tuân thủ Chính Sách Riêng Tư này. Nếu Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng được sử dụng ngoài phạm vi Chính Sách này, Khách Hàng sẽ phải nhận được thông báo trước.

Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng có thể được khai thác trong các trường hợp bất khả kháng để phục vụ cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:

 • Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;
 • Niftyhomestead buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;
 • Niftyhomestead đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật;
 • Niftyhomestead tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách liên quan đến Khách Hàng;
 • Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của Khách Hàng.

Về việc liên kết với các Website/Ứng dụng khác

Khách Hàng chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập của mình trên Website/Ứng dụng. Đồng thời, Niftyhomestead khuyến cáo Khách Hàng không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu của mình tại Niftyhomestead cho các Website/Ứng dụng, sàn thương mại điện tử khác. Niftyhomestead không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người dùng truy cập vào các Website/Ứng dụng hoặc liên kết không chính thức của Niftyhomestead. Trong trường hợp Khách Hàng tiết lộ thông tin, dữ liệu của mình cho các Website/Ứng dụng hoặc liên kết này thì Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động tiết lộ thông tin, dữ liệu của mình cũng như việc tuân thủ chính sách bảo mật và hoặc chính sách riêng tư tại các Website/Ứng dụng đó.

Cập nhật Chính Sách Riêng Tư

Việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách Riêng Tư này do Niftyhomestead chủ động thực hiện. Sau khi sửa đổi Chính Sách này, Niftyhomestead sẽ đăng tải công khai trên Website/Ứng dụng. Chính Sách Riêng Tư được sửa đổi sẽ có hiệu lực sau năm (05) ngày kể từ khi được đăng tải công khai trên trên Website/Ứng dụng.

Cam kết bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng

Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng được thu thập trên Website/Ứng dụng sẽ được Niftyhomestead bảo mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng ngoài mục đích sử dụng thông tin trong Chính Sách Riêng Tư này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng hoặc các trường hợp pháp luật có quy định.

Chúng tôi biết rằng Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng là điều chúng lưu ý đến và là ưu tiên của Niftyhomestead. Ngoại trừ được quy định trong Chính Sách Riêng Tư này, Niftyhomestead không tiết lộ, chia sẻ Thông Tin Cá Nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của Khách Hàng.

Ngoài ra Niftyhomestead thực hiện tất cả thủ tục hợp lý và nỗ lực để bảo đảm tất cả Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cung cấp cho Niftyhomestead được bảo mật và an toàn, cho dù trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Niftyhomestead bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng bằng nhiều biện pháp an ninh kỹ thuật và hành chính để giảm thiểu rủi ro mất, sử dụng sai, tiếp cận không được phép, hoặc tiết lộ. Niftyhomestead có thể sử dụng hoặc điều chỉnh tùy theo thời điểm các biện pháp an ninh, công nghệ mới và phù hợp, ví dụ tường lửa và mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập đối với các trung tâm dữ liệu.

Tất cả các bên thứ ba được phép truy cập Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng được quy định trong Chính Sách Riêng Tư này được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

Niftyhomestead sẽ thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau để bảo đảm tính an toàn dữ liệu về Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng trên hệ thống Niftyhomestead.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu về Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng, Niftyhomestead sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách Hàng được biết.